Sposób przyjmowania i załatwiania spraw

Regulamin rozpatrywania skarg i wniosków w Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym dla Dzieci w Jastrzębiu Zdroju


§1

 1. Interesantów w sprawach skarg i wniosków przyjmują:
  1)    Dyrektor Szpitala w godz. 13:00 — 14:00 (od poniedziałku do piątku)
  2)    Dyżurka lekarska w godz. 15:00 — 20:00 (codziennie)
  3)    Sekretariat/kadry w godz. 8:00 — 15:00 (od poniedziałku do piątku)
  4)    Kierownicy działów w godzinach pracy
 2. Informacja dot. przyjmowania skarg i wniosków umieszczona jest w widocznym miejscu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Szpitala.


§2

 1. Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie, telegraficznie lub za pomocą dalekopisu,  telefaksu, poczty elektronicznej, a także ustnie do protokołu.
 2. Skargi lub wnioski wniesione bezpośrednio do kierownika komórki organizacyjnej należy przekazać za pośrednictwem Sekretariatu do Dyrektora.
 3. W razie zgłoszenia skargi lub wniosku ustnie, przyjmujący zgłoszenie sporządza protokół przyjęcia według wzoru stanowiącego Załącznik nr 1.
 4. W protokole zamieszcza się datę przyjęcia skargi lub wniosku, imię, nazwisko (nazwę) i adres zgłaszającego oraz zwięzły opis treści sprawy. Protokół podpisują wnoszący skargę lub wniosek i przyjmujący zgłoszenie.
 5. Przyjmujący skargi i wnioski potwierdza złożenie skargi lub wniosku, jeżeli zażąda tego
  wnoszący.
 6. Skargi i wnioski wniesione pisemnie lub ustnie do protokołu podlegają rejestracji w Sekretariacie Szpitala. Sekretariat potwierdza złożenie skargi lub wniosku, jeżeli zażąda tego wnoszący.


§3

 1. Skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego (skargi anonimowe) pozostawia się bez rozpoznania.
 2. W przypadku skarg lub wniosków wnoszonych ustnie, obowiązuje tryb postępowania określony dla rozpatrywania skarg lub wniosków wnoszonych pisemnie.
 3. W przypadku skarg lub wniosków wnoszonych telefonicznie sprawę załatwia się  w sposób natychmiastowy lub sporządza się właściwą notatkę.
 4. Za załatwione negatywnie uważa się skargi, w których wskazane nieprawidłowości nie znalazły potwierdzenia.


§4

 1. Jednostka organizacyjna Szpitala lub osoba/osoby właściwe w przedmiocie sprawy zobowiązane są do dostarczenia niezbędnych dowodów, materiałów, informacji i wyjaśnień do komisji której skład jest ruchomy w zależności od treści skargi.
 2. Komisja odpowiedzialna za merytoryczne załatwienie skargi zobowiązana jest to zapewnienia wszechstronnego postępowania dla dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego i prawnego sprawy.
 3. Udzielenia wyczerpujących odpowiedzi na wszystkie zarzuty zawarte w skardze z  uwzględnieniem okoliczności faktycznych i prawnych stanowiących podstawę rozstrzygnięcia.
 4. Zapewnienia starannego, wnikliwego i terminowego załatwienia skarg, polegających na rozpatrzeniu wszystkich okoliczności sprawy.


§5

 1. Skargi i wnioski powinny być rozpatrywane bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca od daty wpływu
 2. W przypadku nierozpatrzenia skargi lub wniosku w terminie, o którym mowa w ust. 1 należy zawiadomić skarżącego lub wnioskodawcę o przyczynach przedłużenia postępowania wyjaśniającego.

§6


Jeżeli Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci w Jastrzębiu Zdroju nie jest właściwy do rozpatrzenia skargi lub wniosku, obowiązany jest niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie siedmiu dni, przekazać je właściwemu organowi, zawiadamiając równocześnie o tym skarżącego, albo wskazać mu właściwy organ.
Bezpośredni nadzór nad przyjmowaniem, ewidencjonowaniem rozstrzyganiem i załatwieniem skarg lub wniosków sprawuje Dyrektor Szpitala.

Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci
w Jastrzębiu-Zdroju

ul. Kościuszki 14
44-330 Jastrzębie-Zdrój

tel.: +48 (32) 476 14 51
tel./fax: +48 (32) 476 17 27

e-mail:
szpitalwsr@szpitalwsr.pl 

NIP: 6332002096
REGON: 000297767

Logo głównego BIP.
Logo województwa Śląskiego.

Licznik odwiedzin

Odwiedzana: 63

Powrót na początek strony