Deklaracja dostępności serwisu Biuletyn Informacji Publicznej

Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci w Jastrzębiu-Zdroju zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej Biuletyn Informacji Publicznej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego Biuletyn Informacji Publicznej.

Data publikacji strony internetowej: 2022-08-16

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2022-08-16

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia 2021-08-16. Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia 2023-03-28.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Zbigniew Trzcionkowski, adres poczty elektronicznej szpitalwsr@szpitalwsr.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu (32) 476-14-51. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Skargi i odwołania

Nazwa organu odwoławczego:

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego dla Dzieci w Jastrzębiu-Zdroju

Adres organu odwoławczego:

Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci w Jastrzębiu-Zdroju
ul. Kościuszki 14
44-330 Jastrzębie-Zdrój

Adres e-mail organu odwoławczego: szpitalwsr@szpitalwsr.pl

Telefon organu odwoławczego: (32) 476-14-51

Dostępność architektoniczna

Wszystkie jednostki organizacyjne WSR dla Dzieci zlokalizowane są w jednym kompleksie budynków znajdującym się w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. Kościuszki 14.
WSR dla Dzieci spełnia minimalne wymagania zgodne z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Wejście do budynku dostosowane do osób niepełnosprawnych.
W budynku szpitala znajduje się winda dla pacjentów
WSR dla Dzieci posiada 2 miejsca parkingowe dedykowane osobom niepełnosprawnym.
Placówka posiada gabinety częściowo wyposażone w elementy wykończenia i umeblowania gwarantujące dostępność dla osób niepełnosprawnych.
W budynku szpitala znajdują się pomieszczenia higieniczno – sanitarne częściowo dostosowane są dla osób o szczególnych potrzebach.

Powrót na początek strony