Przedmiot działalności

Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci w Jastrzębiu-Zdroju jest podmiotem leczniczym niebędącym przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 2190 z późn. zm.) prowadzonym w formie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej.

Szpital jest wpisany do Rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonym przez Wojewodę Śląskiego pod nr 000000013981 oraz do Rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000045140.

Organami wewnętrznymi Szpitala są: Dyrektor i Rada Społeczna.

W skład Szpitala wchodzą zakłady, w których jest wykonywana działalność lecznicza:

- Szpital rehabilitacyjny dla dzieci,

- Ambulatoryjna opieka zdrowotna.

Świadczenia medyczne udzielane w placówce finansowane są w ponad 90 % ze środków publicznych przez Narodowy Fundusz Zdrowia a w pozostałej części z działalności komercyjnej.


Podmiotem tworzącym Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci w Jastrzębiu-Zdroju jest Województwo Śląskie.

Podstawowym celem Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego dla Dzieci w Jastrzębiu Zdroju, zwanego dalej „Szpitalem”, jest udzielanie specjalistycznych świadczeń zdrowotnych i promocja zdrowia.

Misja Szpitala brzmi: "Razem do sprawności".

 

Do zadań Szpitala należy udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:

1) rozpoznawanie i kompleksowe leczenie rehabilitacyjne dysfunkcji narządu ruchu pacjentów w wieku od 0 do 18-go roku życia.

2) opieki stacjonarnej obejmującej rehabilitację medyczną.

3) ambulatoryjnej specjalistycznej opieki zdrowotnej.

4) udzielanie choremu i jego rodzinie (opiekunom) wskazówek co do postępowania po wypisaniu z tutejszego szpitala.

5) zapewnienie dzieciom w wieku szkolnym opieki pedagogicznej i nauki z zakresu szkoły podstawowej o profilu normalnym, specjalnym i szkoły życia w klasach I - VI oraz gimnazjum i liceum.

6) prowadzenie szczegółowej dokumentacji lekarskiej za cały czas pobytu dziecka pod opieką szpitala.

7) organizowanie i prowadzenie szkolenia i dokształcania pracowników.

Szpital udziela świadczeń medycznych z wykorzystaniem następujących metod i technik:

a) fizykoterapii,

b) kinezyterapii,

c) psychoterapii,

d) terapii logopedycznej,

e) terapii zajęciowej,

f) innych metod i technik zgodnych obowiązującymi standardami w zakresie rehabilitacji.

Szpital prowadzi działalność inną, niż działalność lecznicza, polegającą na: działalności usługowej zawiązaną z prowadzoną działalnością leczniczą, którą kieruje dyrektor, a która obejmuje w szczególności: świadczenie usług zakwaterowania i wyżywienia dla opiekunów przebywających z dziećmi-pacjentami w szpitalu, udostępnianie kser i wyciągów z dokumentacji medycznej na życzenie uprawnionych osób i instytucji, wynajmowanie mienia szpitala w zakresie, w jakim pozwalają na to obowiązujące przepisy prawne.

Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci
w Jastrzębiu-Zdroju

ul. Kościuszki 14
44-330 Jastrzębie-Zdrój

tel.: +48 (32) 476 14 51
tel./fax: +48 (32) 476 17 27

e-mail:
szpitalwsr@szpitalwsr.pl 

NIP: 6332002096
REGON: 000297767

Strona internetowa Województwa Śląskiego: slaskie.pl

Logo głównego BIP.

Licznik odwiedzin

Odwiedzana: 454

Powrót na początek strony